Euroopa Komisjon kutsub liikmesriike finantsturge ümber kujundama

Euroopa Komisjoni hoone.

FOTO: Andres Teiss

Euroopa Komisjon kutsub Euroopa Liidu (EL) riigijuhte üles võitlema kriisiga ühiselt, kiiresti ümber kujundama finantsturud ja haarama juhtohjad G20 kohtumisel.

Euroopa Komisjon kutsub ELi riigijuhte üles veelgi tõhustama Euroopa koordineeritud võitlust majanduskriisi vastu, vahendas komisjoni Eesti pressiesindaja.

Komisjon esitab oma teatises Euroopa Ülemkogu 19.–20. märtsi kohtumisele ettepanekud, lähtudes reaalmajanduse edendamiseks ja töökohtade loomiseks juba antavast ulatuslikust toetusest.

Komisjoni teatises esitatakse finantssüsteemi põhjaliku ümberkorralduse kava, mille aluseks on Larosière’i töörühma aruanne.

Teatises selgitatakse, kuidas selle tegevuskava elluviimine võimaldab ELil haarata juhtohjad 2. aprillil Londonis toimuval G20 tippkohtumisel.

Komisjoni presidendi José Manuel Barroso sõnade kohaselt tuleb kevadisel Euroopa
Ülemkogu kohtumisel saata tugev signaal kodanikele, ettevõtetele ja tervele
maailmale, et kriis on võimalik ületada ning Euroopa on oma eesmärkide saavutamisel ühtne ja eesmärgikindel.

«Meil tuleb oma majanduse elavdamise kava jõuliselt ja koordineeritult ellu viia. Seejuures tuleb täielikult tugineda ühtsele turule. Täna palume me Euroopa riigijuhtidel leppida kokku igakülgne tegevuskava. Meie kodanike töökohtade säilitamiseks tuleb teha kõik, mis võimalik, finantsturud tuleb Larosière’i töörühma aruande kohaselt korrastada ning Euroopa peab läheneval G20 Londoni tippkohtumisel haarama eeskuju ja veenmise abil juhtohjad,» rääkis Barroso.

Komisjoni teatises antakse kõigepealt ülevaade alates 2008. aasta sügisest võetud
meetmetest, millega suudeti vältida Euroopa pangasüsteemi kokkuvarisemist, mis
omakorda hoidis ära hulga pankrotte ja paljude töökohtade kaotuse.

Teatises kannustatakse liikmesriike kiiresti taastama usaldus ja saavutama, et pangad hakkaksid jälle laene andma.

Esmajoones tuleks ellu viia komisjoni 25. veebruari suunised, milles käsitletakse väärtust kaotanud varade väljaarvamist panga bilansist.

Komisjon kiidab heaks peamised Larosière’i töörühma esitatud põhimõtteid ning palub nende järgimist ka ELi riigijuhtidelt.

Komisjon kutsub üles rajama niisuguse järelevalvesüsteemi, kus liikmesriikide asutuste selgelt kindlaks määratud ülesannetele lisanduks senisest märksa tugevam järelevalve ELi tasemel.

Komisjon toetab töörühma ettepanekut moodustada Euroopa Keskpanga juures eelhoiatusasutus süsteemiriski väljaselgitamiseks ja kõrvaldamiseks.

Komisjon toetab ka rühma soovitust kehtestada terves ELis ühtsed turu reguleerimise põhinõuded.

Teatises osutatakse, et Euroopa majanduse elavdamise kava kannab esimesi vilju.
Aastail 2009–2010 ulatuvad Euroopa ja liikmesriikide majanduse toetamise
maksumeetmed ning automaatsed stabilisaatorid vähemalt 3,3 protsendini SKPst.

Lisas esitatakse liikmesriikides võetava 500 meetme lühiülevaade ning järeldatakse, et üldiselt vastavad need põhimõttele, mille kohaselt elavdamismeetmed peavad olema õigeaegsed, sihipärased ja ajutised.

Komisjon kutsub ELi riigijuhte üles niipea kui võimalik sõnastama selged edasise
tegevuse põhimõtted, mis on kooskõlas ühtse turu nõuete ning maailmakaubanduse avatuse, vähem süsihappegaasi tekitava majanduse ja riigi rahanduse jätkusuutlikkuse eesmärkidega.

Komisjon esitab taas üleskutse, et liikmesriigid saavutaksid kokkuleppe 5 miljardi euro sihtotstarbeliseks investeerimiseks energiaühendustesse ja lairiba internetiühendusse ning osutab, et kui liikmesriigid ei jõua majanduse elavdamise
konkreetsetes meetmetes kokkuleppele, siis ei ole neil kohane taotleda abi ELilt.

Komisjoni dokumendis kutsutakse liikmesriike üles suurendama jõupingutusi, et
vähendada tööpuudust, mis võib 2010. aastal jõuda 10 protsendini, ning vältida sotsiaalset tõrjutust.

Need meetmed aitavad ka säilitada nõudlust ning säilitada rohkem töökohti, mistõttu need peaksid olema riikide stimuleerimiskavades kesksel kohal.

Komisjon kutsub liikmesriike üles andma finantstoetust näiteks ajutiste töökohtade
loomise ja töötute rahalise toetamise kavadele, alandama tööandjate kantavaid
palkadega mitteseotud kulusid ning suurendama investeeringuid kutse- ja
ümberõppesse.

Komisjon kutsub ka üles kiiresti heaks kiitma tema tervet Euroopat
hõlmavat ettepanekut lubada suurendada Euroopa Sotsiaalfondist tehtavaid ettemakseid 1,8 miljardi euro võrra.

Tagasi üles