Notarid ajavad sõrgu vastu: tasude vähendamine pärsiks kvaliteeti

Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson ütles, et notarite ametitoimingute arvu languse peamised põhjused on kinnisvaras ja äriühingute tehingutes.

FOTO: Erakogu

Notarite Koja hinnangul võib konkurentsiameti soovitus sätestada notari tasudele fikseeritud määrade asemel ülempiir ohustada teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Konkurentsiamet teatas kolmapäeval, et soovitab sätestada notari tasudele fikseeritud määrade asemel ülempiir, millest notarid saaksid kehtestada odavama hinnakirja ning vajadusel kliendi jaoks ka soodsamas tasus kokku leppida.

Seeläbi tekib ameti teatel tarbijal võimalus valida notarite vahel, kes pakuvad sama toimingu teostamist erineva hinnaga.

Konkurentsiameti kolmapäeval avaldatud ettepanekutel, mis konkurentsiameti hinnangul võiks muuta notariteenused inimestele taskukohasemaks, võib Notarite Koja hinnangul olla reaalsuses hoopis vastupidine efekt, teatas koda.

Notarite Koja esimehe Merle Saar-Johansoni sõnul on notarid valmis ettepanekuid kaaluma, kuid silmas tuleb pidada, et  seadusega sätestatud tasude eesmärgiks on tagada notari sõltumatus ja erapooletus.

«Just seadusega sätestatud tasu määrade tõttu on notaritel praegu keelatud sõlmida erikokkuleppeid oma teenuse hinna kohta. Tõtt-öelda jääbki selgusetuks, mis probleemi antud ettepanekutega lahendada üritatakse,» ütles Saar-Johanson pressiteates.

Koda märkis, et notarid on riigi poolt seatud ja sätestatud teenuste erapooletud osutajad, mistõttu vaba konkurentsi süsteem oleks tugevas vastuolus notariameti sõltumatuse põhimõttega.

«Kas meile tunduks näiteks loogiline, et vaba konkurentsi põhimõtet rakendataks kohtute puhul – et inimene pöördub oma murega sinna kohtusse, kus protsess tuleb odavam? Notari ametikohustus on just oma erapooletuses ja sõltumatuses ennetada neidsamu olukordi, mille pärast kohtusse minnakse,» ütles koja esimees.

Notariaalse toimingu keskmiseks hinnaks oli 2018. aastal 89 eurot toimingu kohta ning notarite hinnangul oleks alla selle hinna äärmiselt keeruline tagada ja arendada kvaliteetset õigusteenust, täita kõigile notaritele seatud ülesandeid ning sealjuures hallata ja arendada kõiki registreid ja infosüsteeme, mille eest notarid täna vastutavad.

«Seadusega fikseeritud notaritasude eesmärgiks on tagada kõigile inimestele võrdne ja mõistliku hinnaga ligipääs õigusabile. Praeguse süsteemi puhul tähendab see seda, et notarid katavad tulusamate toimingute arvelt nende toimingute kulusid, mis oma töömahu ja hinna mõttes on pigem kahjumlikud. Nii võimaldavad näiteks kallimad kinnisvaratehingud notaritel katta kulusid, mis kaasnevad kas pärimismenetluste või muude alla omahinna tehtavate toimingutega,» lisas Saar-Johanson.

Notarite Koja hinnangul seaks hinnakonkurents ohtu notari ametitoimingute kättesaadavuse vähemkindlustatud ühiskonnagruppidele. Praeguse süsteemi muutmine töötaks vastu avalikule huvile, mille kohaselt võiks notariaalsed toimingud ja nende tegemisel antav õigusabi olla rahaliselt kättesaadavad kõigile - ka majanduslikult vähemkindlustatud ühiskonnagruppidele.

Muudatus ohustaks notari ametitoimingute ja -teenuste regionaalset kättesaadavust, sest kõigi piirkondade notaritel ei oleks majanduslikult mõttekas, võib-olla koguni võimalik samas piirkonnas tegutsemist jätkata. See soodustab maapiirkondade ääremaastumist, märkis koda.

Kuna praegu on seadusega fikseeritud tasude info avalik, siis on alati võimalik ka tehingutega kaasnevaid kulusid täpselt ette kalkuleerida. Muudatuse korral see võimalus koja hinnangul vähemalt sellisel kujul kaoks.

Samuti prognoosis Notarite Koda, et muudatusega võib kasvada teenuse osutamisega seotud ajakulu ja langeda kvaliteet. Tasukokkulepete sõlmimine tooks kaasa täiendava koormuse ja ajakulu nii notaritele kui ka klientidele, kuna enne toimingu alustamist peab olema kokkulepe sõlmitud.

Konkurentsiamet märkis kolmapäeval, et muudatuse tulemusel avaldab konkurents survet hindade alandamiseks kallite kinnisvaratehingute tõestamisel ja muude seesuguste toimingute osas, mille tasumäärad ületavad kulupõhisuse taset. Lisaks tagab hinnakonkurents senisest suurema läbipaistvuse notari valikul.

Piirhindade rakendamine ei halvenda konkurentsiameti hinnangul mingil moel ligipääsu notari ametitoimingutele. Sotsiaalselt taskukohasete toimingute osas hinnakonkurentsi ei teki ja neid osutatakse jätkuvalt piirhinnaga.

Konkurentsiamet viis läbi analüüsi, selgitamaks võimalusi konkurentsiolukorra parandamiseks notarite tegevuse alal

Amet esitas justiitsministeeriumile ja Notarite Kojale saadetud analüüsis põhjendused, miks muudatus ei kahjusta notarite tegevuse jätkusuutlikkust, sõltumatust, toimingute kvaliteeti ega kättesaadavust vähekindlustatud inimeste jaoks.

Tagasi üles