Euroopa Komisjon: pangad sageli lihtsalt eiravad rahapesuvastaseid nõudeid

Rahapesu.

FOTO: Miriam Dörr / PantherMedia / Miriam Dörr

Euroopa Komisjoni aruandest ilmneb, et mitme analüüsitud rahapesujuhtumi puhul ei järginud Euroopa pangad rahapesuvastaseid nõudeid piisavalt ning mõnikord ei täitnud pangad neid nõudeid üldse.

Pärast tihedat suhtlemist Euroopa Parlamendiga ja Euroopa Nõukogu möödunud aasta detsembri taotlust analüüsis komisjon kümmet viimast avalikuks saanud rahapesujuhtumit Euroopa Liidu (EL) pankades, et teha kindlaks nende põhjused ja see, kuidas neid edaspidi vältida, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis. 

Aruandest ilmnes, et pankadel puudusid mehhanismid rahapesu ärahoidmiseks ning nad ei kohandanud rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastast poliitikat oma riskantsetele ärimudelitele. Aruandes rõhutatakse, et selline poliitika ei olnud kas üksikute üksuste või grupi tasandil kooskõlastatud.

Reeglid riigiti erinevad

Ühtlasi ilmnes, et riikliku järelevalve õigeaegsus ja mõjusus erinesid riigiti märkimisväärselt. Näiteks polnud ühtlustatud prioriteedid ning ressursid, oskusteave ja töövahendite eraldamine. Järelevalveasutused kippusid pangagruppide puhul ülemäära usaldama riigisisest rahapesuvastast raamistikku, mis omakorda vähendas meetmete mõju piiriüleste juhtumite puhul EL-i sees. Samuti vähendas koostöö tulemuslikkust see, et vastutusalad olid jaotatud rahapesuvastaste asutuste, usaldatavusnõuete täitmise järelevalve asutuste, rahapesu andmebüroode ja õiguskaitseasutuste vahel.

Need puudused viitavad sellele, et EL-i sees on normide rakendamisel struktuurseid probleeme. Normide rakendamist takistab regulatiivne ja järelevalveline killustatus, samuti erinevad avaliku sektori asutuste ülesanded, volitused ja neile kättesaadavad töövahendid, selgus aruandest. 

Rahapesuvastane poliitika ja järelevalve on aruande järgi kõige puudulikum piiriüleselt, nii EL-i piires kui ka suhetes kolmandate riikidega. Ehkki pangad ja järelevalve on rakendanud olulisi meetmeid, jääb veel palju teha. Näiteks tuleks ühtlustada ja tugevdada järelevalvet liikmesriikide vahel.

Vaja on tihendada ka rahapesu andmebüroode koostööd. Aruandes soovitatakse konkreetseid muudatusi, näiteks luua uus tugimehhanism, mis parandaks rahapesu andmebüroode koostööd EL-is.

Algab tõhusam võitlus

Euroopa Komisjon võtab kolmapäeval vastu teatise ja neli aruannet, mis aitavad Euroopa ja liikmesriikide asutustel paremini võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide vastu. Sellele paketile tuginetakse tulevastes poliitilistes valikutes, et otsustada, kuidas EL-i rahapesuvastase võitluse raamistikku veelgi tugevdada.

Pärast mitme rahapesujuhtumi ilmsikstulekut moodustas komisjon 2018. aasta mais töörühma koos Euroopa järelevalveasutuste ja Euroopa Keskpangaga. Töörühma töö tulemusena võeti eelmise aasta detsembris vastu viies kapitalinõuete direktiiv, mille eesmärk on tugevdada pankade usaldatavusnõudeid võitluses rahapesu- ja terrorismi rahastamisega. Viies rahapesuvastane direktiiv laiendab rahapesu andmebüroode volitusi, suurendab tegelike tulusaajate teabe läbipaistvust ja reguleerib virtuaalraha ja ettemaksekaartide kasutamist, et hoida tõhusamalt ära terrorismi rahastamist. Liikmesriigid peavad võtma direktiivi oma õigusesse üle jaanuariks 2020.

Tagasi üles