Võlgnikud puupaljaks arestinud kohtutäitur tõmmati liistule

Põlva kohtutäitur Aive Kolsar peab bürood ka Valgas, kus käib nädalas paar korda. Võru büroo pidi ta juba kulude kokkuhoiuks sulgema.

FOTO: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar algatas distsiplinaarmenetluse Põlva kohtutäituri Aive Kolsari suhtes, kes ministeeriumi kohaselt arestis mitmel juhul võlgnike pangakontod täies ulatuses ega jätnud neile elamiseks sentigi.

Justiitsministeerium viis kohtutäituri büroos läbi erakorralise kontrolli, mille käigus uuriti võlgnike varade arestimisel koostatud dokumente. Selgus, et 30-st toimikust 24 korral oli arestimise aktis märgitud, et pank võib kinni pidada kogu võlgniku pangakontol oleva raha,

«Seaduse kohaselt sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust,» sõnas Saar oma kirjas. Nimelt tuleks võlgniku vara arestides jätta pangakontole vähemalt miinimumpalga ulatuses raha, mis jääks võlgnikule elamiskuludeks. 2019. aastal on miinimumpalk 540 eurot.

«Justiitsministeerium on kohtutäiturite ja pankrotihaldurite kojale edastatud märgukirjas selgitanud, et edaspidi peab igal juhul võlgnikule olema tagatud rahaliste vahendite kasutamine talle seadusega ettenähtud mittearestitava miinimumi alammäära ulatuses, sõltumata sissetuleku olemasolust või selle liigist. Samuti tuleb kohe arestimisaktis ära märkida need sissetulekud, mis ei kuulu arestimisele seaduse kohaselt. Tegemist on selgete ja üheselt mõistetavate käitumisjuhistega kohtutäiturile,» ütles Saar oma kirjas.

«Kõike eeltoodut arvestades pean ma vajalikuks algatada Põlva kohtutäituri Aive Kolsar suhtes distsiplinaarmenetluse, selgitamaks kiirelt ja igakülgselt välja käesoleva käskkirjas distsiplinaarsüüteo toimepanemisele viitavad asjaolud,» lisas ta.

Kolsar: see on ametniku lohakus

Aive Kolsar ei tahtnud Postimehele sisulisi kommentaare anda. Ta ütles, et talle ministeeriumilt saadetud käskkiri on mõeldud vaid asutusesiseseks kasutamiseks. See, et kiri avalik on, pidas ta mõne ametniku lohakuseks. 

«Haldusjärelevalvemenetlus ei ole avalik menetlus, samuti ei ole täitemenetlus avalik menetlus.  Seetõttu käskkirjas toodu kohta ei saa ma Teile kahjuks kommentaare anda. Kindlasti ei saa ma anda kommentaare enne järelevalve menetluse lõppu. Käskkirjas toodu kohta on justiitsministeerium andnud mulle vastamise tähtaja kümme tööpäeva,» rääkis Kolsar. 

Tagasi üles