EL hakkab uurima finantsinspektsiooni seoses võimaliku seaduse rikkumisega Danske juhtumis

Danske Bank

FOTO: Ints Kalnins / Reuters

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) alustas ametlikku uurimist selgitamaks Eesti ja Taani finantsinspektsioonide võimalikku Euroopa Liidu õiguse rikkumist seoses Danske panga rahapesule viitavate tegevustega.

«Euroopa Pangandusjärelevalve alustas 18. veebruaril ametlikku uurimist seoses õiguse võimaliku rikkumisega finantsinspektsiooni ja finanstilsynet poolt, seoses rahapesuga seotud tegevustega Danske pangas ja selle Eesti filiaalis,» teatas EBA teisipäeval.

Uurimist alustati Euroopa Komisjoni kirja peale, milles kutsuti pangandusjärelevalvet kasutama kõiki tema valduses olevaid vahendeid, et välja selgitada, kas Eesti või Taani finantsinspektsioon ei ole suutnud täita oma EL-i õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Enne ametliku uurimise alustamist pöördus EBA ka mõlema asutuse poole.

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) on Euroopa Liidu sõltumatu asutus, mille ülesanne on tagada kogu Euroopa pangandussektoris tõhus ja ühtne usaldatavusnormatiivide kehtestamine ja nende täitmise järelevalve. Euroopa Pangandusjärelevalve üldeesmärgid on säilitada Euroopa Liidus finantsstabiilsus ja pangandussektori terviklikkus ning tagada nende tõhus ja korrapärane toimimine.

Uurimist on alustatud EBA asutamislepingu artikkel 17 alusel. Juhul kui uurimine peaks tuvastama Euroopa Liidu õiguse rikkumise, on EBA-l õigus teha asjaomasele pädevale asutusele soovituse meetmete kohta, mida tuleb võtta liidu õiguse järgimiseks.

Tagasi üles