Kalkulaator maaomanikele: kui suurt talumistasu on teil õigus küsida?

Talumistasu makstakse maaomanikule, kelle maale jäävad näiteks elektriliinid, mille tõttu ta seal majandustegevust arendada ei saa.

FOTO: Margus Ansu / Postimees

Järgmisest aastast tõuseb maaomanikele makstav tehnovõrkude talumistasu 7,5 protsendini maa maksustamishinnast. Kui suurt talumistasu saab võrguettevõtjalt küsida, selgub maa-ameti koostatud kalkulaatorist.

Kui omanik sisestab kalkulaatorisse oma katastriüksuse nime, siis kuvatakse automaatselt kinnistul oleva tehnorajatise omanik, kaitsevööndi ulatus ja eeldusliku talumistasu suurus. Selle teabe alusel saab maaomanik otsustada, kas tasub taotlust võrguomanikule esitada.

Talumistasu aitab omanikul katta maamaksu kulusid ja mingil määral hüvitab ka saamata jäänud tulu. Lisaks on omanikul õigus nõuda kulude hüvitamist, mida ta peab kaitsevööndis kandma (näiteks asulates heakorrakulud). Kui tehnovõrgu rajatis (näiteks alajaam, sidepaigaldis) paikneb hoones, siis uudsena peab siin omanikule maksma vastava hooneosa kasutamise harilikku tasu (turuhinda).

Talumistasu saamiseks peab esitama avalduse võrguettevõtjale, kes  on kohustatud vastava vormi avalikustama kodulehel. Talumistasu makstakse omanikule, kes on kinnistusraamatusse kantud 1. jaanuari seisuga ja kes esitas taotluse hiljemalt 1. mail. Tasu makstakse välja 30. septembriks.

Kortermajade puhul võib avalduse esitada ka korteriühistu. Kui avaldus on esitatud enne uue seaduse jõustumist, ei pea taotlust uuesti esitama. See võib olla siiski vajalik, sest avalduses tuleb ära näidata, kas tehnorajatis võimaldab kaitsevööndis maa sihtotstarbelist kasutamist või on see piiratud. Esimesel juhul väheneb talumistasu poole võrra. Varasemate avalduste puhul kehtib vaikimisi eeldus, et maad saab sihtotstarbeliselt kasutada.

Talumistasu ei maksta, kui selle suurus  kinnistu kohta jääb alla ühe euro. Talumistasu ei maksta tehnovõrgu selle osa eest, mis on vajalik ainult samal kinnisasjal teenuse tarbimiseks. Talumistasu makstakse üldjuhul metsa- ja põllumaa sihtotstarbega (maatulundusmaa) kinnistute puhul, muu sihtotstarbega kinnistute puhul makstakse seda vaid juhul, kui maal asub elektri või gaasi põhivõrk.

Talumistasu kohaldub enne maa kinnistusraamatusse kandmist kinnisasjadele rajatud tehnovõrkudele kui ka nendele, mis on ehitatud notariaalse servituudilepingu alusel ja kus pole muud tasu kokku lepitud. Ka tulevikus võib servituudi seadmisel leppida kokku teistsuguses tasus, kui seadus ette annab. Tuleb meeles pidada, et talumistasust vaid 1/3 on tulumaksuvaba.

Tagasi üles