Kingitused ametnikele: pähklikorv jõulude ajal on veel koššer, kontserdipiletid enam mitte

Vangivalvur ei tohi vangilt šokolaadi vastu võtta.

FOTO: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Ministeeriumi töörühm töötas ametnikele välja põhjaliku juhendi, kas ja missuguseid kingitusi tohivad nad vastu võtta. Kui pähklikorv jõulude ajal on veel sünnis, siis kinkekaardid spaasse enam mitte.

Hea tava dokument toob välja 19 konkreetset olukorda, millega ametnikud võivad igapäevaelus silmitsi seista, ning annab soovitusi, mida sellises olukorras tegema peaks.

Juhtum 1. Taotluse esitaja saadab rahalisi toetusi jagavas komisjonis osalevale ametnikule jõulukaardi, mille vahel on kinkekaart kahele spaasse. Ametnik broneerib kaardi abil nädalavahetuse spaas endale ja oma abikaasale.

Hinnang: Ei ole eetikanormidega kooskõlas. Kinkekaardi kasutamine seab kahtluse alla ametniku erapooletuse ja tema käitumise seaduslikkuse. 

Juhtum 2. Inspektor teostab ettevõttes järelevalvet. Pärast järelevalve toimingute lõpetamist kutsub ettevõtja ametniku kõrvalruumis serveeritud lõunasöögile. Inspektor võtab kutse vastu.

Hinnang: Ei ole eetikanormidega kooskõlas. Inspektori erapooletus satub kahtluse alla. Lõuna vastuvõtmine võib mõjutada otsuse tegemist või vähemalt näiliselt tunduda mõjutamisena.

Juhtum 3. Tööreise korraldav referent saab koostööpartnerilt kutse osaleda viiepäevasel reisil Istanbuli. Reisipaketti kuuluvad lennupiletid, majutus ja õhtusöögid, mille eest tasub reisibüroo. Reisiprogrammi raames tutvustatakse majutusvõimalusi. Referent võtab pakkumise vastu.

Hinnang: Ei ole eetikanormidega kooskõlas. Võib jääda mulje (näilisus), et antud pakkumine on tehtud tänu sellele, et koostööpartner osutus valituks. Kahtluse alla satub referendi erapooletus edasiste pakkumiste valimisel. Referendil võib tekkida «võlgu jäämise» tunne. Kui asutus peab referendi osalemist sellisel reisil vajalikuks, tuleb asutusel endal reisiga seonduvad kulud tasuda.

Juhtum 4. Kinnipeetav kingib valvurile jõuludeks vangla kauplusest ostetud šokolaadi. Valvur võtab šokolaadi vastu.

Hinnang: Ei ole eetikanormidega kooskõlas. Kuigi šokolaad on tavapärane viisakusavaldus, ei ole see lubatud järelevalve situatsioonis ega ka vanglas töötavatele ametnikele/teistele töötajatele üldisemalt.

Juhtum 5. Ettevõtja kutsub muinsuskaitseobjektide restaureerimist nõustava ametniku lõunale, et arutada vana mõisa taastamist. Lõunasöögi eest tasub ettevõtja.

Hinnang: Pigem ei ole eetikanormidega kooskõlas. Teenistusülesannete täitmine lõunalauas on tavapärane ja kooskõlas hea ametniku väärtustega. Samas on seejuures korrektne, kui igaüks tasub oma arve ise.

Juhtum 6. Koostööpartner saadab posti teel riiklike pühade ajal ühele ministeeriumi osakonnale (pakile on peale kirjutatud ministeeriumi nimetus ja kolme ametniku nimed) järgnevad kingitused:  pähklikorv ja 4 piletit kontserdile; samasugused kingitused saadetakse ka teistele koostööpartneritele. Ametnikud tarbivad pähklid ja tordi ühiselt. Piletid kontserdile jäävad kasutamata.

Hinnang: Sisaldab nii eetikanormidega kooskõlas olevaid kui ka vastuolus olevaid soodustusi. Pähklikorv jõulude ajal on tavapärane viisakusavaldus. Piletid kontserdile võivad tunduda mõjutamisena, mistõttu on soovitatav need tagastada. Piletite arv ei oma siinkohal tähtsust.

Juhtum 7. Ametnik on saadetud lähetusse välisriiki ja ei naase sealt vahetult pärast lähetusürituse lõppu, vaid jääb kohapeale veel puhkama. Üritus, kuhu ametnik lähetati, lõppes neljapäeva õhtul, kuid ametnik naaseb esmaspäeval. Esmaspäevane lennupilet on odavam kui neljapäevane. Ametnikule on vormistatud lähetus neljapäevani ja puhkus reedest esmaspäevani. Puhkepäevade eest päevaraha ei maksta. Täiendava 4 öö eest hotellis tasub ametnik. Samuti tasub ametnik ise tagasisõidupileti, sest tagasisõit toimub puhkuse ajal.

Hinnang: Eetikanormidega kooskõlas. Ametnik peab kasutama ametiasutuse ning ametniku kasutusse antud vara ja vahendeid heaperemehelikult ja sihipäraselt. Need põhimõtted kehtivad ka välislähetusega kaasnevate kulude kohta. Antud juhul ei teki asutusele täiendavat kulu ning ametnik viibib välisriigis enda vaba aja arvelt. Samuti ei tasu asutus välisriigis viibitud nädalavahetusel ega puhkusel tekkinud majutusega muude kulude eest.

Juhtum 8. Peale kooliõpilastele korraldatud ekskursiooni ministeeriumis kingiti selle teinud ametnikule gümnaasiumi logoga kruus. Ametnik võtab kruusi vastu.

Hinnang: Eetikanormidega kooskõlas. Tegemist on tavapärase viisakusavaldusega. Mõjutamisohtu ei ole.

Juhtum 9. Ametnik osaleb ettekandega oma tööülesannetega seotud erialasel konverentsil. Konverentsi korraldaja soovib talle ettekande lõpus kinkida siidlipsu ja käsitsi maalitud kruusi. Ametnik otsustab kingitust mitte vastu võtta põhjendades viisakalt, et tegemist on tema igapäevase tööga.

Hinnang: Eetikanormidega kooskõlas. Ametnikul on õigus kingituse vastuvõtmisest keelduda, kui ta asjaolusid hinnates seda õigeks peab.

Juhtum 10. Koostööpartner kutsub ministeeriumis töötava ametniku ettevõtte organiseeritud seminarile Tartus. Üritusel arutatakse valdkonna viimaseid arenguid, võimalusi koostööks ning tutvustatakse põhjalikumalt ettevõtte tegevust. Seminari osalustasu puudub. Transpordikulud kannab ministeerium ja lähetuskulud tasutakse tavapärases korras ministeeriumi poolt. Ametnik osaleb üritusel.

Hinnang: Eetikanormidega kooskõlas. Hinnata tasub ka üritusega kaasnevaid muid võimalikke soodustusi.

Juhtum 11. Aasta lõpus saadab koostööpartner ametiasutusele korvi jõulusuupistete ja alkoholivaba glögiga. Lähtudes asutuses väljakujunenud tavast pannakse kingitus kohvinurka ühiseks tarbimiseks.

Hinnang: Tegemist on tavapärase viisakusavaldusega. Lähtutakse välja kujunenud praktikast. Hindamisel tuleb siiski arvestada ka koostöö vormi ja ajastust.

Juhtum 12. Tööandja kingib ametnikule juubeliks käimiskepid. Sarnane kingitus tehakse kõigile asutuse juubilaridele. Ametnik võtab kingituse vastu.

Hinnag: Eetikanormidega kooskõlas. Kingituse on teinud tööandja ise ja see on personaalne. Tegemist on asutuses praktiseeritava tavaga.

Juhtum 13. Pensionär saab kohalikult omavalitsuselt toetust küttepuude soetamiseks. Peale küttepuude saamist korjab ta oma aiast kimbu lilli ja viib need tänutäheks valla sotsiaaltöötajale. Valla töötaja võtab lilled vastu ja paneb need kabinetti vaasi.

Hinnang: Eetikanormidega kooskõlas. Lillede kinkimise näol on tegemist tavapärase viisakusavaldusega, kingituse rahaline väärtus on väike ning tegemist ei ole katsega ametnikku mõjutada.

Juhtum 14. Ametnik osaleb jooksuvõistlustel asutuse meeskonna liikmena. Osalustasu maksab asutus. Kõigile jooksjatele on ette nähtud laevapiletid. Ametnik kasutab laevapileteid isiklikuks otstarbeks.

Hinnang: Eetikanormidega kooskõlas. Osaluskulude tasumine on seotud ametniku tervise edendamisega. Laevapiletid on kõigile osalejatele ühtemoodi kättesaadavad. Piletite eesmärgiks ei ole ametniku mõjutamine. Ametnik oleks piletid saanud ka siis, kui ta oleks jooksul osalenud eraisikuna.

Juhtum 15. Haigla kutsub ehituse toetustaotluse hindamisel osalenud ametnikku renoveeritud haigla avamisüritusele. Ametnik osaleb üritusel.

Hinnag: Eetikanormidega kooskõlas. Tegemist on tavapärase viisakusavaldusega. Kutse saamisest tuleb tööandjat teavitada.

Juhtum 16. Valitsusasutus tellib kontoritarbeid. Jõulude eel saadab ettevõte koos tellitud kaubaga (kauba hulka pakituna) asutusele karbi šokolaadi ja kaks kino kinkepiletit. Tellimuse avanud teenistuja leiab kontoritarvete hulgast ka šokolaadi ja kinkepiletid. Teenistuja jagab šokolaadi teiste teenistujatega. Kinkepiletitest teavitati asutuse juhti. Asutuse juht otsustas, et nii kinkepiletid kui ka šokolaadi väärtus tuleb ettevõttele tagastada.

Hinnang: Sisaldab nii eetikanormidega kooskõlas olevaid kui ka vastuolus olevaid soodustusi. Pühade eel asutusele kingitud šokolaadi saab üldjuhul pidada tavapäraseks viisakusavalduseks. Antud juhul hindas asutuse juht seda kui lubamatut soodustust, ametnik aga kui tavapärast viisakusavaldust. Samas kinkepiletite tagastamine on antud juhul korrektne käitumine.

Juhtum 17. Jalgrattapood saadab asutusele pakkumise, et isikut tõendava dokumendi ettenäitamisel saavad kõik asutuse teenistujad enda tehtud ostult 20 protsenti soodustust. Asutuses pannakse info teadetetahvlile ja saadetaks teenistujatele e-kiri. Osa teenistujaid kasutab soodustust. Samas on tegemist kõigile jalgrattapoe klientidele kohalduva soodustusega.

Hinnang: Eetikanormidega pigem kooskõlas. Soodustus on lubatav, kui ollakse veendunud, et see ei ole seotud ametikohustustega. Eetiliselt küsitavaks võib selle olukorra aga muuta asjaolu, kui näiteks teatud asutuses ametiseisundi/seda näitava dokumendi omajatele pakutakse soodustust, mis ei ole muudele klientidele kättesaadav. Samuti tuleb silmas pidada, et eetikanormidega vastuollu minek on tõenäolisem sellisel juhul, kui soodustuse saaja teostab ametialaselt järelevalvet soodustuse pakkuja üle.

Juhtum 18. Asutuse koostööpartner kinkis igale IT arendusega seotud ametnikule vitamiinipurgi. Vitamiinipurgid olid mõeldud konkreetsetele ametnikele. Asutus tagastas vitamiinipurgid koos viisaka selgitusega ning viitega asutuses kokkulepitud reeglitele.

Hinnang: Eetikanormidega kooskõlas. Vitamiinipurkide tagastamine on asutuse sees kokku lepitud põhimõtete kohane ning nõnda seda ka põhjendatakse.

Juhtum 19. Asutuse koostööpartner toob referendi juurde flaierid, mille ettenäitamisel saab osaleda spordiklubi näidistreeningul tasuta. Flaierid pannakse pääsla ukse juurde lauale, kus need on kõigile kättesaadavad. Osad töötajad kasutavad flaiereid.

Hinnang: Eetikanormidega kooskõlas. Tegemist on kõigile ühtemoodi kättesaadava soodustusega ja see ei ole seotud teenistuskohustustega. Ka siin tuleb silmas pidada, et eetikanormidega vastuollu minek on tõenäolisem sellisel juhul, kui soodustuse saaja teostab ametialaselt järelevalvet soodustuse pakkuja üle (nt. kui flaieri kasutajad on terviseameti järelevalve spetsialistid).

Kingituste ja soodustuste hea tava on loodud rahandusministeeriumi juurde moodustatud ametnikueetika nõukogu poolt.

Ametnikueetika nõukogu on rahandusministeeriumi juures tegutsev sõltumatu valitsuskomisjon, mille eesmärk on tugevdada ametnike põhiväärtusi ja ametnikueetikat.

Eetikanõukogu esimees on Eesti Interneti SA juhatuse liige Heiki Sibul. Nõukogu liikmed on Riigikontrolöri nõunik Airi Mikli, Riigikogu kantselei juhataja Peep Jahilo, Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja Eve Limbach-Pirn, Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna juhataja Marlen Piskunov, Tartu linnasekretär Jüri Mölder, Tallinna Tehnikaülikooli lektor Leno Saarniit, Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop ja Tartu Ülikooli professor Triin Vihalemm.

Tagasi üles