Tallinna Kaubamaja firmade müügimaksu vaidlus jätkub taas riigikohtus

Tallinna Kaubamaja.

FOTO: Sander Ilvest

Tallinna Kaubamaja grupi ettevõtete kohtuvaidlus 2010. aastal Tallinnas kehtinud müügimaksu üle jätkub peagi taas riigikohtus, vahepeal menetlus peatus, et ära kuulata Euroopa Kohtu seisukoht, mis Kaubamaja argumente ei toetanud.

Tallinna Kaubamaja grupi ettevõtete kohtuvaidlus 2010. aastal Tallinnas kehtinud müügimaksu üle jätkub peagi taas riigikohtus, vahepeal menetlus peatus, et ära kuulata Euroopa Kohtu seisukoht, mis Kaubamaja argumente ei toetanud.

Euroopa Kohus otsustas augusti alguses, et 2010. aastal Tallinnas kehtestatud müügimaks ei ole vastuolus Euroopa Liidu (EL) käibemaksudirektiiviga, mis tähendab, et tasutud müügimaksu tagasi nõudvatel Tallinna Kaubamaja grupi ettevõtetel ei õnnestu riigikohtus sellele argumendile tugineda.

"Järgmise sammuna uuendab riigikohus peatatud mitteaktsiisikaupadelt tasutud müügimaksu tagastusnõuete menetlused ning lahendab AS Viking Motors, AS TKM King, OÜ TKM Beauty Eesti, Kaubamaja AS ja Selver AS kaebused Tallinna linna maksuotsuste peale. [Teisipäevasel] Euroopa Kohtu lahendil ei ole Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtjate jaoks negatiivseid tagajärgi, kuna vaidlusalused müügimaksu summad on Tallinna linnale tasutud," teatas Kaubamaja toona börsile.

Kolmapäeval määraski riigikohus, et haldusasja menetlus uuendatakse ning jätkub sealt, kus see enne Euroopa Kohtu poole pöördumist pooleli jäi. Menetlusosalised saavad riigikohtule avaldusi teha ning esitada täiendavaid taotlusi ja dokumente hiljemalt 15. oktoobril.

Enda augustikuises otsuses vastas Euroopa Kohus riigikohtu eelotsusetaotlusele. Eesti kõrgeim kohus on parajasti vaagimas asju, milles Tallinna Kaubamaja gruppi kuuluvad ettevõtted taotlevad tagasi ligikaudu 3,3 miljonit eurot 2010.–2011. aastal Tallinnas tasutud müügimaksu. Neid vaidlusi on kokku kaks, Euroopa Kohus käsitleb asja, kus osapoolteks on Viking Motors, TKM King ja TKM Beauty.

Ringkonnakohtus lüüa saanud ning seejärel riigikohtusse pöördunud ettevõtted tuginevad muuhulgas argumendile, et kehtinud müügimaks on vastuolus käibemaksudirektiivi artikliga 401, mistõttu tuleb neid puudutanud müügimaksu maksuotsused tühistada ning kohustada maksuametit müügimaksu tagastama ning ka intressi tasuma.

Direktiivi artikkel näeb sisuliselt ette, et liikmesriigid tohivad kehtestada mis tahes makse, lõive ja makseid, mis ei ole käsitletavad kumuleeruvate käibemaksudena, kui need just ei too EL-i sees kaasa formaalsusi piiriületamisel. Käibemaksu kumuleerimine tähendab näiteks olukorda, kus ettevõttel ei lubata mingi kauba soetamisel käibemaksu maha arvata, ent selle kauba edasi müümisel nõutakse riigile käibemaksu tasumist.

Euroopa Kohus tõi asja analüüsimisel esile, et käibemaksul on neli põhitunnust: seda kohaldatakse üldiselt kaupu või teenuseid puudutavate tehingute kohta, teiseks määratakse maksusumma proportsionaalselt hinnaga, mida maksukohustuslane tarnitud kaupade ja ostutatud teenuste eest sai, kolmandaks nõutakse maksu sisse igas tootmis- ja turustusetapis, sealhulgas jaemüügis ning viimaks arvatakse eelnevates etappides makstud summad käibemaksust maha nii, et maksu kohaldataks igas etapis vaid konkreetselt selles etapis lisandunud väärtuse suhtes, nii et lõplik maksukoormus lasuks tarbijal.

"Käesolevas asjas tuleb seoses käibemaksu kolmanda ja neljanda põhitunnusega, see tähendab maksu sissenõudmine igas tootmis- ja turustusetapis ning eelnevates etappides makstud summade mahaarvamise õiguse olemasolu, tõdeda, et nagu märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus ise, ei vasta põhikohtuasjas käsitletav maks nendele tunnustele," märkis Euroopa Kohus.

Tallinna Kaubamaja Grupil on käimas kaks kohtuvaidlust, milles kontsern nõuab tagasi ajavahemikul 1. juuni 2010 kuni 31. detsember 2011 Tallinnas makstud müügimaksu kogusummas 3,3 miljonit eurot. Ühe vaidluse nõudjapool on Tallinna Kaubamaja ühes Selveriga, teises vaidluses aga ettevõtted Viking Motors, TKM King ja TKM Beauty.

Tallinna halduskohus otsustas 2015. aastal, et müügimaksu ei tohtinud küsida vaid aktsiisikaupade osas, mille järel Tallinna linnavalitsus seda puudutava müügimaksu osa ka Tallinna Kaubamajale ja Selverile tagastas, vastavalt 21 000 eurot ja 297 000 eurot. Vaidlus jätkus mitteaktsiisikaupade vallas.

Riigikohtusse jõudsid asjad 2016. aastal, ringkonnakohus jättis mõlemad kaebused rahuldamata.

Tagasi üles