Sõnajalad vaidlustasid Aidu tuuleparki puudutava kohtuotsuse

Ettevõtjad Oleg ja Andres Sõnajalg Lool asuvas koostetehases FOTO: Raul Mee/Mollusk Media

Aidu tuulepark ja Lüganuse vald vaidlustasid Tartu Halduskohtu 17. aprilli määruse, mis jõudis lahendini, et Ida-Viru maavanema protest ei olnud aegunud, kuna protesti esitamisele eelnenud ettepaneku esitamise tähtaeg algab hetkest, kui maavanem kahtlustas õigusvastase ning avaliku huvi riivava tegevuse algust.

Vendadest ettevõtjatele Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluv Aidu Tuulepark OÜ leiab vaides, et halduskohtu vastav tõlgendus ei toetu seaduse sõnastusele ning on selges vastuolus erialakirjanduse tooduga, varasema kohtupraktikaga ning põhiseaduslike põhimõtetega, ütles ettevõte pressiteate vahendusel.

«Seadus ütleb selgelt, et kui maavanem leiab, et kohaliku omavalitsusüksuse haldusakt või selle andmata jätmine on õigusvastane ja rikub avalikku huvi, võib ta 30 päeva jooksul haldusakti andmisest või sellest keeldumisest teadasaamisest arvates teha kirjaliku ettepaneku tunnistada haldusakt kehtetuks, viia see õigusnormidega vastavusse või anda nõutav haldusakt välja,» ütles Sõnajalgu kohtuasjas esindav vandeadvokaat Silja Holsmer.

Nii on vaidlustajad veendunud, et seetõttu on maavanemal õigus esitada ettepanek haldusakti kehtetuks tunnistamiseks 30 päeva jooksul akti andmisest teadasaamisest arvates, mida ei ole antud juhul õigeaegselt tehtud. Lisaks leiab kaebaja, et halduskohus on rikkunud menetlusnorme, sh ei võimaldanud taotletud tunnistajate ülekuulamist.

Halduskohus on tuvastas, et vaidlustatud ehituslubade väljastamisest teavitati maavalitsust hiljemalt 21.06.2016, kuid eeltoodu ei olnud kohtu seisukohalt piisav maavanema poolt protestile eelneva ettepaneku esitamise 30-päevase tähtaja arvestamiseks.

Postimees on Sõnajalgade vägikaikaveost nii riigi kui Eesti kohtusüsteemiga viimastel kuudel korduvalt kirjutanud, kuna see on varsti juba aastaks ajaks peatanud nende Ida-Virumaale rajatava Aidu tuulepargi ehituse ning sellega kaasnevad ettevõtjatele iga kuu suured väljaminekud.

Saaga kestnud pea aasta

Kuigi Aidu tuulepargi rajamisele andis rohelise tule Maidla vallavolikogu 17. märtsi 2011. aastal kehtestatud detailplaneering – ja selle oli 2010. aasta lõpus heaks kiitnud ka kaitseministeerium –, leidis Ida-Viru maavanem 2017. aasta alguses, et Andres ja Oleg Sõnajala Aidu Tuulepark OÜ-le antud tuulikute ehitusload tuleb tühistada.

Toona Ida-Viru maavanema ülesandeid täitnud maasekretär Eve East põhjendas otsust sellega, et Aidu tuulikutele ehituslubade andmisel on eiratud seaduses nõutud kooskõlastuskohustust, samuti olla projektis vastuolusid teemaplaneeringuga.

Nii esitas ta mullu aprillis Tartu halduskohtule protesti, mille kohus ka 3. mail otsustas menetlusse võtta, peatades vendade Sõnajalgade tuulikute ehitusload 160 miljonit eurot maksvas ja 30 tuulikust koosnevas Aidu tuulepargis Ida-Virumaal. Sellega algas kohtusaaga, mille lõppu siiamaani ei paista.

Tagasi üles
Back