Ossinovski tahab järelevalve abil vähendada palgalõhet

Jevgeni Ossinovski

FOTO: Konstantin Sednev/PM/Scanpix Baltics

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski on saatnud valitsusele ettepaneku vähendada riigiasutustes ja riigifirmades soolist palgalõhet, andes tööinspektsioonile volitused teostada sellesisulist järelevalvet avalikus sektoris.

Kuna vaatamata diskrimineerimise keelule on naised ja mehed riigiasutustes erinevalt tasustatud on Ossinovski teinud ettepaneku anda tööinspektsioonile volitus teostada soolise palgalõhe järelevalvet avaliku sektori tööandja üle tagamaks, et riigi ametiasutused järgivad soolise võrdõiguslikkuse seaduses ette nähtud naistele ja meestele võrdse tasu maksmise põhimõtet.

Ühtlasi tegi ministeerium ettepaneku soolise palgalõhe kontrollimiseks uute tehnoloogiliste lahenduste loomiseks. Samuti tuleks ministeeriumi hinnangul muuta kohustuslikuks avaliku sektori asutuste kodulehel avaldada soo ja tööperede lõikes töötasustamise andmed.

Sotsiaalministeerium teeb kirjas ka riigihalduse ministerile ettepaneku suurendada naiste ja meeste võrdsemat esindatust riigiettevõtete nõukogudes. Samuti tuleks järgmise avaliku teeninstuse aastaraamatu raames uurida, kas lapsehoolduspuhkuselt naasnud töötajate palgatase on õiglane.

Samuti tegi ministeerium ettepaneku toetada põhjaliku soolise palgalõhe uuringu läbiviimist ning selgitada välja palgalõhe üksikasjalikud põhjused avalikus sektoris.

Rahandusministeeriumi analüüsi kohaselt on riigi ametiasutustes ja hallatavates riigiasutustes sooline palgalõhe 9 protsenti. Analüüsist selgub, et  mehed ja naised töötavad riigiasutustes sageli erinevates valdkondades ning mehed on rohkem esindatud juhtivatel kohtadel. Riigiasutuste tippjuhtide seas, kus on naisi kõige vähem, on palgalõhe 6,6 protsenti. 93 riigiasutuse tippjuhist on vaid 16 naised. Ministeeriumi hinnangul tuleks tippjuhtide valimisel püüelda suurema soolise tasakaalu poole.

Praxise soolise palgalõhe uuringu kohaselt on palgalõhe vähendamisel võtmetähtsusega palkade suurem läbipaistvus ning palkade avalikustamise keelamise puhul on töötajal tööandjaga võrreldes ebapiisav ligipääs informatsioonile.

Tagasi üles