Ossinovski keelaks soo järgi töötajate otsimise
Täiendatud

Jevgeni Ossinovski FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

Töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski esitas kooskõlastusringile eelnõu, millega muuhulgas keelatakse tööandjal otsida töötajaid soo, vanuse või muude diskrimineerimist võimaldavate tunnuste alusel.

Töövahendusteenuse osutamisele lisatakse eelnõuga uus piirang – keeld võimaldada tööandjal ja muul isikul otsida tööd leida soovivat isikut diskrimineerimist võimaldavate tunnuste või emakeele andmete alusel. Diskrimineerimist võimaldavad tunnused on näiteks vanus, sooline kuuluvus, puue, usutunnistus ja muu selline, seisab eelnõu seletuskirjas.

Töövahendaja võib kaitstud tunnuse alusel võimaldada tööd leida sooviva isiku andmete töötlemist vaid siis, kui see on põhjendatud ja kooskõlas võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse seadustega.

Lisaks muudetakse eelnõu kohaselt muid töövahendusega tegelemist ja renditööjõu vahendamist, samuti järelevalve teostamist käsitlevaid sätteid.

Kokku muudetaks eelnõu alusel tööturuteenuste ja -toetuste seadust, maksukorralduse seadust, soolise võrdõiguslikkuse seadust, töölepingu seadust ja töötuskindlustuse seadust.

KOMMENTAAR

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Janar Holm:

Eelnõuga ei kehtestata ühtegi uut keeldu. Diskrimineerimine on keelatud juba varem võrdse kohtlemise seadusega, mida omakorda täpsustati 2009.aastal soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatustega. Vastav on ka seletuskirjas toodud:

„Riigisiseses õiguses on soolise diskrimineerimise keeld sätestatud SoVS-is: otsene sooline diskrimineerimine on isiku ebasoodsam kohtlemine seoses raseduse ja sünnitamisega, lapsevanemaks olemise, perekondlike kohustuste täitmise või muude soolise kuuluvusega seotud asjaoludega. VõrdKS-i kohaselt on keelatud inimest diskrimineerida tema rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel.“

Juba keelatut uuesti keelata ei saa. Kindlate tunnuste alusel (vanus, sugu, rahvus, jne) töötaja otsimine on lubatud ainult seadusest tulenevatel põhjendatud alustel (näiteks vanuse puhul, kui kasiinos tohib töötada vähemalt 21-aastane isik).

Seega on eelnõu tegelik mõju määratleda selgelt viis, millistel tingimustel tohib tööportaal otsida töötajaid nende kindlate tunnuste alusel (vanus, sugu, rahvus, jne).

Väljavõte eelnõust: „Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piirangut ei kohaldata, kui tööandja või muu otsingu tegija on esitanud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse, milles märgitakse vaba töökoha nimetus, kuhu isikut otsitakse, ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tunnuste kasutamise põhjendus koos viitega andmete saamise õiguslikule alusele“

Ühtlasi annab see võimaluse vaidluste tekkimisel kontrollida portaalile esitatud põhjendust, miks otsiti töötajat just nende diskrimineerivate tunnuste alusel. 

Tagasi üles
Back