Keskkonnaministeerium: uute kaitsealade ettevalmistamine alles käib

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Tänane Postimees kirjutas, et riik võtab laane- ja salumetsade kaitseks range kaitse alla tuhandeid hektareid lageraielanke. Keskkonnaministeerium selgitab, et uute kaitsealade moodustamine on hetkel veel käimas.

Uuute salu- ja laanemetsade kaitsealade moodustamine kokku 27 000 hektaril RMK alal lepiti huvigruppidega kokku metsaseaduse muutmise arutelude käigus 2017. aasta talvel, selgitab keskkonnaministeerium. Ministeerium teatab, et alad valiti riigimetsas välja Tartu Ülikooli teadlaste ettepanekute järgi ja seejärel peatati kohe RMK juhatuse otsusega nendel aladel majandustegevus, seega enne seda otsust majandati neid alasid tavaviisidel.

Ministeerium lisab, et lisaks loodavatele uutele kaitsealadele peatati raied ka riigimaal hoiualadel ning kaitsealade ja püsielupaikade piiranguvöönditesse jäävates salu- ja laanemetsades, kus on kohati samuti vajalik praegu kehtiva kaitsekorra muutmine.

Hetkel on RMK-s käimas nende uute kaitsealade kaitse alla võtmise ettevalmistamine. Keskkonnaministeerium lähtub looduskaitse korraldamisel põhimõtetest kaitsta kaitsealuseid liike ja elupaiku seal, kus nad eksisteerivad. Eesti maismaast on ministeeriumi sõnul kaitse all kokku ca 18,7 protsenti, sellest suur osa kuulub ka Natura 2000 võrgustikku, mis koosneb 66st linnualast ja 542st loodusalast kogupindalaga 14 863 km2. Pisut alla poole Natura aladest asub meres. Eesti maismaa territooriumist on Natura 2000 aladega kaetud ca 17 protsenti.

Metsanduse ja looduskaitse arengukavades aastani 2020 seatud eesmärk võtta range kaitse alla vähemalt 10 protsenti Eesti metsamaast on saavutatud, range kaitse all on 270 000 hektarit metsa. Kokku on metsadest erinevate kaitsepiirangutega 25 protsenti. 2016. aasta lõpu seisuga on riigimetsast range kaitse all 19 protsenti, uute kaitsealade moodustamisega ületab see number 20 protsendi piiri.

Tagasi üles