Töötukassal oli vahendada läbi aegade suurim arv tööpakkumisi

Töötukassa Pärnumaa osakond.

FOTO: MAILIIS OLLINO/PRNPM/EMF

Aprilli jooksul lisandus töötukassasse 5 968 uut tööpakkumist, kuu jooksul vahendati kokku 12 557 töökohta. 

Töötute arv vähenes aprillis võrreldes märtsiga 4,4 protsenti. Aprilli lõpu seisuga oli töötuna registreeritud 31 005 inimest ehk 4,8 protsenti 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 8 166.

Kui aprillis kokkuvõttes registreeritud töötute arv vähenes, siis sarnaselt eelmistele kuudele vähenenud töövõimega registreeritud töötute arv töövõimereformi mõjul kasvas.

Vähenenud töövõimega töötute osatähtsus registreeritud töötutest on kuust kuusse suurenenud. Kui jaanuari lõpus moodustasid vähenenud töövõimega töötud viiendiku kõigist töötutest, siis aprilli lõpuks oli nende osatähtsus tõusnud 26 protsendile. Töötute arv, kelle töövõime ei ole vähenenud, aprillis langes sesoonsusest tuleneva suurema tööjõuvajaduse tõttu.

«Aprillis oli meil vahendada läbi aegade suurim arv tööpakkumisi, samal ajal aga vähenes registreeritud töötute arv 1426 inimese võrra. See näitab, et ettevõtetel on järjest keerulisem leida sobivaid töötajaid – siin saame tööandjaid lisaks juba olemasolevatele teenustele toetada ka alates 1. maist pakutavate uute teenustega,  eelkõige koolitustoetus uute töötajate oskuste arendamiseks vastavalt tööandja vajadusele või juba olemasolevate töötajate oskuste täiendamiseks kohanemaks muutustega,» rääkis töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel.

Kõrgeim oli aprillis registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal (10,8 protsenti) ja Valgamaal (8,4 protsenti) ning madalaim Harjumaal (3,4 protsenti).

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid aprilli lõpus lihttöölised (23 protsenti), oskustöötajad ja käsitöölised (19 protsenti) ning teenindus- ja müügitöötajad (17 protsenti).

Aprillikuu jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks uusi tööpakkumisi eelneva kuuga võrreldes 6 protsent rohkem ning aastataguse ajaga võrreldes ligikaudu 10 protsenti rohkem.

Kuu jooksul lisandus 5 968 uut tööpakkumist, millest 58 protsenti sisestati e-töötukassa kaudu. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 12 557.

Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele (26 protsenti), oskustöötajatele ja käsitöölistele (23 protsenti) ning lihttöölistele (19 protsenti) pakutavad töökohad.

Aprillikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 4 258 inimest (sealhulgas 706 vähenenud töövõimega inimest). Tööalasel koolitusel osales aprillis 3 974 ja tööotsingu töötoas 1 095 inimest. Tööpraktikal osales 1 102, tööharjutusel 743 ning tööklubis 680 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1 405 korral.

Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osaleti aprillis 1 049 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 52 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 64 uut töökohta. Palgatoetusega oli aprillis töötamas  1 474 inimest. Lisaks osales veel 5 929 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes.

Vähenenud töövõimega inimeste teenustest osales tööalasel rehabilitatsioonil 1 260 inimest, kogemusnõustamisel 11 inimest ja kaitstud töö teenust osutati 225 inimesele. Vähenenud töövõimega inimesed osalesid ka teistel tööturuteenustel – kokku osales teistel teenustel veel 3 016 inimest.

Töötukassa maksis aprillis töötuskindlustushüvitist 10 886 inimesele ehk 30 protsendile kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 430 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 4,2 miljoni euro.

Ligikaudu 151 euro suurust töötutoetust sai aprillis 7 715 inimest ehk 21 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa aprillis 430 inimesele. Keskmine aprillis määratud hüvitis oli 1 678 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 757 tuhande euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa aprillis 26 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli aprillis 2 657 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 102 tuhande euro.

Töövõime hindamise taotlusi esitati aprillis 4 557. Kuu jooksul määrati osaline töövõime 2 848 ja puuduv töövõime 1 169 inimesele, töövõime ei olnud vähenenud 835 inimesel.

Töövõimetoetust maksti aprillis 10 821 inimesele kogusummas ligi 2,6 miljonit eurot. Alates 01. maist 2017 maksab töötukassa erandkorras töövõimetoetuse ettemaksu neile inimestele, kelle töövõime hindamise tähtaega on inimesest sõltumatutel põhjustel pikendatud.

Kuna pikendamise hetkel ei ole veel teada, milline on inimese töövõime ja kui suur tema töövõimetoetus, tehakse ettemaksu inimese senise töövõimetuspensioni suuruses. Hiljem, kui selgub, et töövõimetoetus on suurem, tehakse juurdemakse. Ettemakse tehakse 5 päeva jooksul menetlustähtaja pikendamisest. Tänaseks on selliseid ettemakseid tehtud  154 inimesele, summas 31 000 eurot.

Tööandjate esitatud taotluste alusel hüvitati sotsiaalmaks 21 002 vähenenud töövõimega töötaja eest. Tööandjate eest väljamakstud sotsiaalmaksu summa oli aprillis veidi alla 2,9 miljoni euro.

Tagasi üles