iDeal kampaania

Kohus ei rahuldanud Emmaste valla kaebust Hiiu maakonna tuuleenergeetika planeeringu tühistamiseks

Tuulepark

FOTO: Carlos Barria

Tallinna halduskohus jättis möödunud reedel rahuldamata Emmaste valla kaebuse Hiiu maavanema 14.08.2015 korralduse «Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu «Tuuleenergeetika» kehtestamine» tühistamiseks.

Tuuleenergeetika teemaplaneeringu peamine eesmärk on tuuleenergeetika arendamise põhimõtete ja suundumuste sätestamine ning tuulikuparkide rajamiseks sobilike maa-alade määramine Hiiu maakonnas, ütles Hiiu maavalitsus.  

Teemaplaneering lähtub üleriigilisest planeeringust Eesti 2030+, mis näeb ette senisest suurema taastuvenergeetika kasutamise suurendades regionaalsete energeetiliste ressursside, sealhulgas tuuleenergia kasutamist.

Emmaste vald esitas 14. septembril 2015. aastal Tallinna halduskohtule kaebuse Hiiu maavanema korralduse tühistamiseks. Kohtuistung antud kohtuasjas toimus selle aasta 31. jaanuaril. Selle tulemusena jättis Tallinna halduskohus kaebuse rahuldamata, kuna kaebajal puudub tema poolt välja toodud asjaolusid arvestades käesolevas asjas kaebeõigus.

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu vaidlustamiseks ei ole alates 2015. aasta 1. juulist kehtivas planeerimisseaduses enam ette nähtud võimalust nn. populaarkaebusena, seetõttu puudub Emmaste vallal kaebeõigus kaebuse (ka populaarkaebuse) esitamiseks.

Kohus on seisukohal, et planeeringuga ei ole rikutud Emmaste valla õigusi (nt omandiõigust), kuna planeeringuga määratud perspektiivsed arendusalad ei asu Emmaste valla territooriumil ning samuti ei too planeering kaasa Emmaste valla elanikele nende kinnisasjade valdamise, käsutamise või kasutamise kitsendusi.

Teemaplaneeringuga ei ole otsustatud tuulepargi või tuulikute rajamist ning ainuüksi tuuleenergeetika arendamise põhimõtete kehtestamine ning tuulikuparkide rajamiseks sobilike maa-alade määratlemine ei saa kahjustada Emmaste valda seaduses ette nähtud ülesannete täitmist ega mõjutada negatiivselt Hiiumaa või Emmaste valla elukeskkonda ja rikkuda sellega valla õigusi.

Kohtu arvates ei suutnud Emmaste vald välja tuua ühtegi konkreetset seadusest tulenevat ülesannet, mille täitmine muutub võimatuks või oluliselt raskendatuks seoses kehtestatud teemaplaneeringuga. Emmaste vald väitis vaidluses, et tema õigusi rikub ainuüksi põhimõtteline otsustus lubada Hiiumaale teatud tingimuste täitmisel tuulikuparkide rajamine. 

Emmaste vallal on võimalik oma õigusi ja huve kaitsta järgnevates haldusmenetlustes, kus võidakse tegelikult otsustada tuuleparkide rajamine. Seega leidis kohus, et Emmaste vald ei ole ilma jäetud võimalusest tagada põhiseadusega talle ette nähtud enesekorraldusõigus. 

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles