Loomapidajad saavad kätte erakorralise toetuse

Sead

FOTO: Margus Ansu

Märtsikuu viimastel päevadel maksab PRIA 510 piimalehma pidajale ja 45 sealiha tootjale välja kokku 13 246 456 eurot erakorralist toetust, mille taotlemine toimus 30. jaanuarist 8. veebruarini.

146 loomapidajat võtsid kohustuse mitte suurendada loomade arvu oma karjas enne  1. maid 2017 ning nendele toetuse määramine otsustatakse pärast seda, kui nõude täitmist on kontrollitud.

Erakorralise kohandamistoetuse eelarve on kokku 16 162 246 eurot, sellest pool pärineb Euroopa Komisjonilt ja sama palju Eesti riigieelarvest. Eelarvest 21 protsenti kasutatakse sealihatootjatele ja 79 protsenti piimatootjatele toetuse maksmiseks.

Toetatakse väikesemahulist põllumajandustootmist ja tootmise mittesuurendamist, kuna  väiketootjad on piimaturul kriisiolukorras tegutsedes olnud majanduslikult eriti haavatavas seisus. Sealihatootjate tegevus on oluliselt mõjutatud sigade Aafrika katkust ja turuhäiretest. Tootmise mittesuurendamine kriisi tingimustes aitab piirata piima ja sealiha pakkumist, mõjudes turgu stabiliseerivalt.

Toetuse saamise tingimused sätestab määrus ning õigus toetusele on seotud taotleja nimel registreeritud loomade arvuga määruses sätestatud ajahetkel. Piimatootjatel pidi olema kehtiv toorpiima turustamise veterinaartõend, tegevusluba piima käitlemiseks või leping piimaveiste jõudluskontrolli läbiviimiseks. Ühe piimalehma kohta maksti toetust 153,63 eurot.

Kuna sealihatootjate esitatud kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületas 21 protsenti eelarvest, vähendas PRIA kõiki määruses toodud ühikumäärasid proportsionaalselt. Ühikumäärad on seotud sellega, kas ja millises seakatkuga seotud piirkonnas sigu kasvatatakse. Vähendatud ühikumäärad sea kohta on järgmised:

  • sea kohta, keda peeti määruse § 3 lõike 2 punktis 1 nimetatud tegevuskohas, 23,04 eurot
  • sea kohta, keda peeti määruse § 3 lõike 2 punktis 2 nimetatud tegevuskohas, 19,05 eurot
  • emise kohta, keda peeti määruse § 3 lõike 2 punktis 3 nimetatud tegevuskohas,11,52 eurot
  • sea, v.a emise kohta, keda peeti määruse § 3 lõike 2 punktis 3 nimetatud tegevuskohas, 6,76 eurot

Kõigile toetust taotlenud loomapidajatele PRIA siiski toetust määrata ei saanud. Taotlus jäeti rahuldamata 101 piimatootjal, neist 95 puudus toorpiima turustamise veterinaartõend, tegevusluba piima käitlemiseks või leping piimaveiste jõudluskontrolli läbiviimiseks.

Viis taotlejat ei pidanud 1.12.2016. a seisuga põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt ühte piimatõugu lehma; ühel polnud täidetud muud määrusega sätestatud nõuded.

Sealihatootjatest jäeti taotlus rahuldamata 13 taotlejal, neist 10-l jäi toetussumma alla 100 euro. Kolm toetuse soovijat ei omanud registri andmete kohaselt määruses nõutud ajal vähemalt ühte siga.

Maakond

Piimalehmad

Sead

Toetuse saajaid

Summa (eurodes)

Toetuse saajaid

Summa (eurodes)

Harju

33

        567 355

  

Hiiu

10

          66 675 

  

Ida-Viru

12

        117 681 

3

31353 

Jõgeva

28

        820 384 

5

                    25278 

Järva

39

     1 994 732 

2

                    22727 

Lääne

22

        343 977 

1

                      6002 

Lääne-Viru

53

     1 279 430 

11

                  398736 

Põlva

37

        893 973 

2

                    32579 

Pärnu

64

     1 222 126 

2

                    20135 

Rapla

43

        904 420 

  

Saaremaa

38

        742 033 

 

                      

Tartu

22

        669 980 

6

79862 

Valga

23

        528 180 

3

                    10268 

Viljandi

49

        985 997 

5

1047761 

Võrumaa

37

        363 488 

5

                    71323 

Kokku

510

   11 500 432 

45

            1746024

Allikas:  PRIA

Tagasi üles