Sõnajalad pöördusid Tootsi tuulepargi asjus kohtusse

Sõnajalad kasutavad transpordiks helikopterit.

FOTO: Tairo Lutter

Tuuletehnoloogia liidu liige, Andres ja Oleg Sõnajala ettevõte AS Eesti Elekter esitas Tallinna halduskohtule kaebuse Tootsi tuulepargi küsimuses, leides, et Vändra vallavalituse kinnitatud korraldused ja AS-le Eesti Energia väljastatud ehitusluba tuleb tühistada.

Eraettevõte AS Eesti Elekter esitas halduskohtule kaebuse, millega taotletakse Tootsi tuuleparki puudutava korralduse ning AS-ile Eesti Energia väljastatud ehitusloa kehtivuse peatamist. Ühtlasi taotleb ettevõte korralduse tühistamist, millega jäeti AS-le Eesti Elekter tuulepargi ehitusluba väljastamata, teatas Eesti Elekter.

Ettevõtte hinnangul ei olnud Tootsi tuuleparki puudutavad Vändra vallavalitsuse otsused õiguspärased.

«Apelleeritakse otsusele keelduda kaebajale ehitusloa väljastamisest põhjendusel, et ehitusluba on juba väljastatud Eesti Energiale, mis toimus samal istungil Eesti Elektrile keelduva otsuse tegemisega ja põhjendades, et AS Eesti Elektrile antav ehitusluba samade ehitiste rajamiseks kahjustaks maaomaniku õigusi. Väide ei vasta tõele, kuivõrd maaomaniku esindaja on Eesti Elektri ehitusloa taotluse kooskõlastanud,» seisab teates.

Ettevõtte hinnangul on haldusorgan lähtunud pelgalt AS Eesti Energia huvidest ning jätnud kaebaja huvid täielikult arvestamata. Seega ei ole kohalik omavalitsus haldusmenetluse seaduses nõutud kaalutlusõigust nõuetekohaselt teostanud, mis on halduse kuritarvitamine ja muudab vastava haldusakti õigustühiseks.

AS Eesti Elekter viitab kohtule esitatud kaebuses ka riigi otsustele blokeerida Ida-Virumaale tuuleparkide rajamist, mis on ettevõtte hinnangul vastuolus üleriigilise «Eesti 2030+» planeeringuga. Arvestades Eesti territooriumi suurust, asustustihedust, erinevaid looduskaitselisi piiranguid, riigikaitselisi piiranguid ning tuuletingimusi, on Ida-Virumaa tuuleparkidele ainsaks alternatiiviks Pärnumaal Tootsi tuulepark, mille valitsus otsustas aga konkursita eraldada Eesti Energiale.

Kuivõrd Tootsi tuulepargi maa-ala kuulub Eesti riigile, siis on tegemist avaliku ressursiga ning kohtupraktikas on korduvalt rõhutatud, et avaliku ressursi kasutusse andmine peab toimuma kohases menetluses, mis tagab ühetaolise kohtlemise, avalikkuse ja läbipaistvuse ning proportsionaalsuse. Osale ettevõtjatest eeliste loomine piiratud avalikule ressursile ligipääsul riivab samalaadsest eelisest huvitatud isikute ettevõtlusvabadust, piirab konkurentsi ning võib riivata võrdsuspõhiõigust. Seega eeltoodud põhimõtetest tulenevalt tuleb kinnistu võõrandada viisil, mis tagab ka teistel tuuleenergeetika arendajatel võimaluse konkureerida vastavale alale tuulepargi rajamisel.

Tagasi üles