Priit Nork

FOTO: EY

Maksuamet on võtnud oma huviorbiiti üüri- ja renditulu deklareerimise, millega seoses on vastu võetud mitmeid tulumaksuseaduse muudatusi. Millega peaks arvestama järgmise tuludeklaratsiooni esitamisel?

Edaspidi peab füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitades kinnitama üüri- või renditulu saamist või mittesaamist.

2016. aasta kohta esitatavas tuludeklaratsioonis peab Eesti resident, kes on Eestis asutatud hooneühistu liige või kellele kuulub Eestis asuv korteriomand, kinnisasi, Eestis asuva kinnisasjaga seotud hoonestusõigus või korterihoonestusõigus, kinnitama maksustamisperioodil üüri- või renditulu saamist või mittesaamist. Tulu mittesaamisel tuleb anda sellekohane kinnitus, saamise korral tuleb vastav tulu deklareerida. Muudatuse eesmärk on vähendada renditulu aladeklareerimist, suunates üürileandjaid õiguskuulekamalt käituma. Kinnitus tuleb anda ainult siis, kui füüsilisel isikul on tuludeklaratsiooni esitamise kohustus.

Tulumaksuseaduse järgi on renditulu üür, rent, tasu hoonestusõiguse seadmise ja reaalkoormatise talumise eest ning seadusest või tehingust tuleneva eseme kasutamise piirangu talumise eest saadud muu tasu, mis kuulub maksustamisele.

Üürituluks ei loeta üüri kõrvalkulu ega koormisi, mis on seotud elamispinna heakorraga, kui üürnik on neid üürileandjale hüvitanud või ise tasunud. Ka tagatisraha ei loeta üürituluks, kuna see tuleb lepingu lõppedes üldjuhul üürnikule tagastada. Üürniku poolt tasutud maamaksu, renoveerimiskulutusi ja kindlustusmakseid peab üürileandja deklareerima kui tulu.

Üürileandjate jaoks tervitatavam muudatus puudutab aga ilmselt kulude mahaarvamist – nimelt saab edaspidi kulude katteks maha arvata 20% saadud üüritulust.

Seni puudus eraisikul õigus tulust kulusid maha arvata. Maksustati kogu üüritulu, kui isik polnud FIE. Nüüd lisati seadusesse uus säte, mille kohaselt arvatakse füüsilise isiku tuludeklaratsioonis deklareeritud aastasest üüritulust seotud kulude katteks 20%. Selleks kuludokumente olema ei pea ning puudub summaline ülempiir. Mahaarvamist võib teostada ilma reaalsete kuludeta, aga seda ainult eluruumi üürilepingute puhul. Mahaarvamine ei kohaldu juriidilistele isikutele ega füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Kui üürnikuks on FIE või juriidiline isik, siis peab ta füüsilisest isikust üürileandjale makstavalt üüri- ja renditasu brutosummalt tulumaksu kinni pidama (20%). Kinnipidamise hetkel ei ole lubatud kulude katteks 20% mahaarvamist rakendada. Sel juhul arvestatakse tuludeklaratsiooni alusel füüsilisest isikust üürileandja üüritulust maha kulude katteks 20%. Üüritulu ja sellelt kinnipeetud tulumaks tuuakse välja füüsilise isiku tuludeklaratsiooni lahtris 5.1 (palk ja muud tasud). Kui üüritulult polnud tulumaksu kinnipidamist, siis peab füüsiline isik deklareerima üüritulu lahtris 7.3 (üür ja renditulu).

2016. aasta tuludeklaratsioon tuleb esitada hiljemalt 2017. aasta 31. märtsil.

Autor: Priit Nork, EY raamatupidamisteenuste osakond, konsultant