Riik kuulutas konkursi kolmele kõrgele ametikohale

Riigikantselei.

FOTO: SCANPIX

Riigisekretär kuulutas täna välja konkursi kolmele kõrgele riigiametniku, Riigi Infosüsteemide ameti peadirektorile, Veeteede ameti peadirektorile ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsleri, kohtadele.

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) on rohkem kui 100 teenistujaga kompetentsikeskus, mille

ülesanne on kujundada Eesti infoühiskonda ning tõsta seeläbi ühiskonnaliikmete elukvaliteeti

ning Eesti majanduse konkurentsivõimet. Amet arendab ja haldab riigi IT baaskomponente ja

nendega seotud infosüsteeme, korraldab infoturbega seotud tegevusi ja käsitleb Eesti

arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente. Lisaks konsulteerib avalike teenuste osutajaid,

kuidas oma infosüsteeme nõuetekohaselt hallata ja teostab nende üle järelevalvet.

Kandidaadil peab olema teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, haridus ja inglise keele oskus B2 tasemel ning kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega juhtimisvõimekusele, õigusteadlikkusele ning koostööle.

Eelistatud on kandidaat, kellel on vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas, magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, head sisulised teadmised Riigi Infosüsteemi Ameti tegevusvaldkonnast ning seda reguleerivatest õigusaktidest.

Veeteede Ameti peadirektor juhib 300 teenistujaga ametit, mille põhiülesandeks on ohutu veeliikluse tagamine Eesti Vabariigi merealadel ning laevatatavatel siseveekogudel.

Peadirektori ülesanne on tõhusa ja koostööle suunatud organisatsiooni kujundamine ning selleks vajalike muudatuste elluviimine. 

Kandidaadil peab olema teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, haridus ja inglise keele oskus B2 tasemel, kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile rõhuasetusega juhtimisvõimekusele, õigusteadlikkusele ning koostööle.

Eelistatud on kandidaat, kellel on vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus, magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon,

head sisulised teadmised Veeteede Ameti tegevusvaldkonnast ning seda reguleerivatest õigusaktidest ja vene keele oskus.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsleri ülesanne on kujundada kvaliteetsete ühenduste, ohutu liikluskeskkonna ja nutikate infotehnoloogiliste lahendustega kasutajasõbralik transpordisüsteem, kus inimeste ja kaupade liikumine oleks mugav, ohutu ja keskkonnasäästlik.

Transpordi asekantsleri peamiseks väljakutseks on transpordi arengukava elluviimine, mille eesmärgiks on muuhulgas majanduse ja riigi arengut toetava taristusüsteemi kujundamine; inimestele ja ettevõtetele kättesaadavate, mugavate, ohutute, kiirete ja kestlike liikumisvõimaluste tagamine; turismi ja ettevõtlust toetavate rahvusvaheliste reisiühenduste tagamine ning eelduste loomine logistikasektori arenguks.

Oma ülesannete edukaks täitmiseks peab asekantsleril olema visioon riigi transpordivaldkonna arendamisest lähtudes liiklejate vajadustest, väga hea koostöö- ja koordineerimisvõime ning strateegilise juhtimise oskus.

Kandidaadil peab olema teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, haridus ja inglise keele oskus B2 tasemel, kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile rõhuasetusega juhtimisvõimekusele, õigusteadlikkusele ning koostööle.

Eelistatakse vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus, magistrikraad (või sellele vastav kvalifikatsioon) ja vene keele oskus.

Tagasi üles