Turundajate palk kukkus aastaga vaid kuus protsenti

Pildil on fragment CV-Online netileheküljest..

FOTO: CV-Online.

CV-Online viis hiljuti läbi lühikese palgauuringu turunduse ja kommunikatsiooni valdkonna spetsialistide hulgas. Eesmärgiks oli selgitada välja, kuidas on masu mõjutanud turundajate sissetulekuid ja motivatsiooniskeeme.

Põhjalikum ning sotsioloogiliselt kindlapõhjalise analüüs eeldaks kindlasti suuremat vastajate hulka, kuid käesolev lühiuuring annab siiski selget infot trendide kohta Eestis.

Küsitlusele vastas sadakond inimest, kellest ligi pooled olid turundusspetsialistid, turunduse projektijuhid või tootejuhid. Veerand vastajatest töötab turundusjuhi või –direktorina.

Seejuures on oluline märkida, et kaks kolmandikku vastajatest on töötanud turunduse või kommunikatsiooni valdkonnas kuni kuus aastat.

See on tingitud suuresti asjaolust, et 85 protsenti vastajatest olid vanuses 25-44.

Tervelt 56 protsenti vastajatest on oma praeguses töökohas töötanud kolm aastat või vähem.

Palk vähenenud eri ametipositsioonidel küllaltki võrdselt
Võrreldes aasta tagusega on turunduse ja kommunikatsiooni valdkonnas palk langenud keskmiselt kuus protsenti.

Samal ajal läbiviidud finantsvaldkonna spetsialistide uuringust selgus, et finantsi ja raamatupidamise alal on palk langenud aastaga kolm protsenti.

Kõigi küsitlusele vastanute keskmine netopalk on ligikaudu 15500 krooni. Kui jagada turundusvaldkonna ametikohad gruppideks ning võrrelda omavahel neid, on kõige vähem – alla kolme protsendi - vähenenud turundusjuhtide töötasu.

Turundusspetsialistidel, projektijuhtidel, tootejuhtidel ning kommunikatsioonijuhtidel/ spetsialistidel jääb tasu langus 7,5-8 protsendi vahele.

Kui tuua jällegi paralleel finantstöötajate palkadega, siis seal on käärid erinevate ametikohtade vahel oluliselt suuremad – finantsjuhtidel ja analüütikutel on palk oluliselt vähenenud, samas kui raamatupidajatel on see aasta tagusega samal tasemel ning finantsdirektoritel suisa kasvanud.

Ligi pooled saavad tulemustasu

43 protsenti vastajatest märkis, et saavad lisaks põhipalgale heade tulemuste puhul ka tulemustasu. Enamasti makstakse seda kord aastas.

Kui tulemustasu makstakse, siis on selle suurus keskmiselt 15 protsenti netopalgast. Aasta varem oli tulemustasu 18 protsenti netopalgast.

Umbes pooled turundajatest saavad kasutada tööandja poolt antud arvutit/telefoni ning mobiilikulude kompensatsiooni. Veerandile vastajatest hüvitatakse ka transpordikulusid.

Kõige rohkem saavad erinevaid soodustusi ja boonuseid turundusjuhid ning kommunikatsioonijuhid ning kõige vähem turundusassistendid ja projektijuhid.

Kokkuvõtvalt selgus, et mööda ei saa vaadata faktist, et märkimisväärne osa turunduse ja kommunikatsiooni spetsialistidest on jäänud kriisi tõttu tööta.

Neid saab lugeda kokku sadades. Seda näitab ka CV-Online`i statistika. Kiiret lahendust ja suurt töökohtade hulga kasvu aga turundussektoris ei paista.

Nendel, kes on endiselt ametis, ei ole suurt põhjust nurisemiseks, sest elukvaliteeti oluliselt halvendavat töötasu kukkumist toimunud ei ole.

„Kõlan nüüd küll katkise grammofonina, aga väga häid tipptegijaid on endiselt tarvis tikutulega otsida ning ka täna tuleb nendele maksta väärilist, tihti turu keskmisest kõrgemat, palka, et töölepinguni jõuda,“ ütles CV-Online turundusjuht Raimo Matvere.

Tagasi üles