Euroopa Komisjon kahtleb konkurentsiameti kavandatud lairibaühenduse kuluarvestusmetoodikas

Euroopa Komisjoni digitaalarengu volinik Neelie Kroes.

FOTO: SCANPIX

Euroopa Komisjon on peatanud Eesti konkurentsiameti ettepaneku rakendamise. Ettepanekus käsitletakse selliste reguleeritud tasude arvestamist, mida turgu valitsev teenusepakkuja Elion saab nõuda teistelt teenusepakkujatelt oma lairibainfrastruktuuri kasutamise eest.

Komisjon on mures, et konkurentsiamseti lähenemisviis ei pruugi olla kooskõlas ELi telekommunikatsioonialaste eeskirjadega ning et see võib takistada investeeringuid lairibaühendusse ja tekitada turul kunstlikke tõkkeid.

Konkurentsiamet teeb ettepaneku kasutada tasude kehtestamiseks sellist arvestusmeetodit, milles varasid hinnatakse mitte jooksevkulude, vaid algsete ajalooliste kulude alusel. Komisjon on arvamusel, et selline lähenemisviis võib tekitada kunstlikult devalveeritud telefonikaablile (ehk nn vaskpaarile) juurdepääsu hinnad.

Ehkki madalad juurdepääsuhinnad võivad konkurentsile lühikeses perspektiivis kasu tuua, takistavad need tõenäoliselt tõhusaid investeeringuid ja innovatsiooni uue ja arenenuma infrastruktuuri kujundamisel ning võivad vähendada teenusepakkujate võimalusi teenida tagasi investeerimiskulud. «Kui konkurentsiameti pakutud lähenemisviis kinnitatakse, tekib olukord, kus nii Eesti-sisesed kui ka -välised teenusepakkujad on vähem motiveeritud Eestisse investeerima, ning sellel on kahjulik mõju üleeuroopalistele telekommunikatsiooniturgudele,» väidab komisjon.

Komisjoni asepresident Neelie Kroes ütles, et ameti pakutud lähenemisviis tooks kaasa täpselt sellise olukorra, mida ta soovib vältida. «Nimelt looks see ELis ebaühtlased juurdepääsuhinnad, mis võivad pärssida investeeringuid kaasaegsetesse võrkudesse. Kutsun Eesti Konkurentsiametit tungivalt üles esitama uue ettepaneku, mis annaks nii riiklikele kui ka rahvusvahelistele teenusepakkujatele asjakohased stiimulid vana vaskpaarvõrgu asendamiseks kaasaegse tehnoloogiaga,» sõnas ta.

Komisjon on saatnud konkurentsiametile kirja, milles väljendatakse pakutud metoodika suhtes sügavaid kahtlusi. Amet peab nüüd koos komisjoni ja elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametiga (BEREC) kolme kuu jooksul kõnealuse juhtumi lahendama. Samal ajal on ettepaneku rakendamine peatatud. 

Tagasi üles